Co je rigolování

Rigolování půdy se rozumí velmi hluboká orba; jinak se nazývá plantážnické zpracování půdy. Dělá se minimálně do hloubky 40 až 80 cm.


Rigolování je míšení nebo přesouvání vrstev půdy pro víceleté rostliny nebo keře a stromy, jejichž kořenový systém proniká velmi hluboko do půdy. Používá se ho tedy pro sady, školky, chmel, révu vinnou, bobuloviny atd.

Rigolovací pluhy používané na převrstvení půdy rozdělujeme na:

 1. Jednovrstevné, které zvedají půdu v celé zpracované vrstvě jednou mohutnou radlicí, přičemž se částečně mísí spodní vrstvy půdy s vrchními vrstvami půdy.
 2. Dvouvrstevné, které zpracovávají půdu ve dvou vrstvách. Vrchní vrstvu obrací a shazuje na dno brázdy horní radlice, spodní vrstvu půdy překlápí a vynáší na povrch spodní radlice. Je to tedy dvouvrstevná orba.
 3. Třívrstevné, které zpracovávají  půdu ve třech vrstvách. Vrchní část ornice se obrací a ukládá na dno brázdy, druhá (střední) část strukturní půdy se obrací a vynáší na povrch a třetí (spodní) vrstva se obrací a ukládá doprostřed mezi vrstvy předcházející. Je to tedy třívrstevná orba.

U nás se k rigolování používá sovětského rigolovacího pluhu PP.50.

Rigolovací pluh PP-50 (obr. 1) má radlici se záběrem 50 cm. Předradličkou tohoto pluhu je vlastně radlice pluhu P-5-35.

obr. 1

S tímto pluhem se může rigolovat jednovrstevně bez předradličky. S předradličkou je možno toto rigolování považovat za rigolování dvouvrstevné. Vrchní vrstvu půdy do hloubky 20 – 25 cm shazuje předradlička na dno brázdy, kdežto radlice zabírá dolejší vrstvu do hloubky 40 – 50 cm.

Rigolovací pluh PP-50 se zapojuje za pásový traktor S-80. Průměrná tažná síla na háku v středně těžkých půdních poměrech je 3500 – 3800 kg. Výkon pluhu je asi 0,22 ho/h (obr.2)

obr.2

Rigolovací pluh musí vyhovovat těmto požadavkům:

 1. Musí částečně obracet půdu.
 2. Musí dostatečně drobit půdu.
 3. Musí dostatečně kypřit půdu.
 4. Skýva půdy musí být úplně podříznutá.
 5. Při orbě bez předradličky musí být organická hmota uložena v celém profilu ornice, při orbě s předradličkou na dno brázdy.
 6. Naoraná půda musí mít náležité spojení se spodinou.
 7. Jednotlivé skývy musí být uloženy těsně k sobě.
 8. Nářadí musí snadno a v nejkratší vzdálenosti vnikat do nastavené hloubky a musí se vyhloubit v nejkratší vzdálenosti.
 9. Musí dodržovat nastavenou hloubku a záběr.
 10. Dno brázdy musí být rovné, nejvýše rozrušené špičkou čepele a rovnoběžné s povrchem půdy a ve směru příčném rovnoběžně s terénem.
 11. Stěna brázdy musí být svislá a nesmí nést výrazné stopy po plazu.
 12. Nářadí musí mít takové prostupy a dostatek místa pro montáž předradličky a krojidla, aby se pluh neucpával. Je třeba, aby skýva radlice a předradličky postupovala bez přerušení po odhrňovačkách a aby skýva předradličky měla dostatečný předstih při dopadu na dno brázdy před dopadem hlavní skývy.
 13. Pluh, radlice a předradlička musí být konstrukčně upraveny tak, aby dobře pracovaly v nastavené hloubce jak při maximálním záběru radlice, tak při jejím 70% záběru.
 14. Musí být konstruován (vzhledem k různorodému složení našich půd) nejméně na měrný odpor půdy 1,2 kg/cm².
 15. Musí být konstruován tak, aby měl snadné vedení v brázdě a nenechával neobdělaná místa.
 16. Musí být konstruován tak, aby se sním při jednovrstevné orbě mohlo orat do hloubky 80 cm.
 17. Musí vyhovovat těmto ekonomickým požadavkům:

a) radlice musí být konstruovaná tak, aby měla hospodárný tah na háku,

b) pluh musí být konstruován tak, aby bylo možno využít našeho současného traktorového parku,

c) musí být konstruován tak, aby obsluha pluhu i výměna součástek byly snadné.
Psalo se v roce 1959

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *