Radíme si

Údržba brzd traktorů unifikované řady

Poměrně často zaviní havárii vozidla špatný technický stav brzd. Vinu lze v naprosté většině případů přičíst nedostatečné údržbě a nedbale provedeným technickým prohlídkám. Tento článek by měl přispět k tomu, aby nejasnosti při údržbě a technické prohlídce brzd traktorů unifikované řady bylo co nejméně.

Traktory unifikované řady jsou vybaveny jednak kapalinovou brzdou čelisťovou, ovládanou nožním pedálem, jednak brzdou pásovou, působící na vnější ploše brzdových bubnů. Pásová brzda je ruční a je určená k zajištění traktoru na svahu a jako brzda pomocná. Kapalinová brzda je běžného automobilového typu, navíc však vybavená přepínačem, který umožňuje brzdit i každé kolo zvlášť. Slouží jako brzda provozní. Mimo to je na traktorech namontovaná souprava vzduchových brzd k brzdění přívěsu traktoru.

Údržba kapalinové brzdy

Kapalinové brzdy jsou přímopůsobící. Znamená to, že síla působící na pedál brzdy je přenášená přímo do brzdícího ústrojí v kolech; přenos je zprostředkován brzdovou kapalinou.

Tato funkce naznačuje, že důležitým požadavkem u kapalinových brzd je dokonalá těsnost jednotlivých přístrojů a potrubí. Netěsnost může být jednou z příčin špatné činnosti brzd. Způsobí nejenom nežádoucí unikání a tím ztrátu brzdové kapaliny, ale umožňuje vnikání vzduchu do soustavy brzd. Vzduch dovolí přitom v potrubí určité stlačení, a to se v provozu projeví mimořádně dlouhým zdvihem pedálu, jeho pružením a nepatrně zpožděným brzdícím účinkem. Takovou závadu je třeba při údržbě odstranit a brzdovou soustavu dále ještě odvzdušnit. Vytékající brzdová kapalina narušuje mimo to lakované povrchy a vnikne do obložení čelistí, zhoršuje brzdící účinek.

Příčin netěsností může být mnoho, joko např.: opotřebení gumových těsnících kroužků a manžet, poškození těsnících podložek a závitů propojovacích potrubí, v mimořádných případech i prasknutí ocelového tlakového potrubí. Naprostou většinu těchto závad je nutno odstranit použitím nových náhradních dílů, ocelovou trubičku je možno v přístupných místech i zavařit.

Denně je proto třeba překontrolovat, zda ze spojů, z brzdových válečků nebo dalších přístrojů neuniká brzdová kapalina.

Vniknutí vzduchu do soustavy může být dále zaviněno poklesem brzdové kapaliny v nádržce. Při kontrole musí být proto stav kapaliny v nádržce překontrolován a případně doplněná. Je doporučeno používat předepsané značky ,,Synthol červená č. 1″ Nedoporučuje se přecházet ze Syntholu na jiné brzdové kapaliny a opačně, poněvadž změnou kapaliny se rozleptá pryžové těsnění a tím se nezaručí správná funkce brzd. Musí-li k přechodu na jinou kapalinu přece jen dojít, je nutno brzdy rozebrat, řádně očistit, propláchnout a vyměnit všechna pryžová těsnění. odolná vůči příslušné brzdové kapalině.

Při doplňování kapaliny je třeba dbát úzkostlivě na čistotu. Jakékoliv mechanické nečistoty, které by vnikly do brzdového systému, mohou způsobit poškození válců, netěsnost ventilů nebo i ucpání potrubí. Kapalinu zachycenou při odvzdušnění je možno mimořádně použít po přefiltrování přes jemné sítko. nebo čistý hadřík. Jakékoliv míchání brzdové kapaliny s kapalinou jinou je nevhodné a může způsobit její znehodnocení, případně poškození pryžového těsnění.Právě tak je nutno zabránit vniknutí vody do kapaliny. Voda způsobuje v brzdové soustavě korozi vnitřních kovových částí přístrojů.

Jestliže tedy z jakýchkoliv příčin vnikl do soustavy vzduch, je nutno provést dokonalé odvzdušnění s tímto s tímto postupem.

Nejdříve doplníme nádržku s kapalinou (obr. 1) a na zúžený konec odvzdušňovacího šroubu (1) přepínače brzd (4) navlékneme gumovou hadičku. Druhý konec hadičky ponoříme do kapaliny v průhledné nádobce. Nyní povolíme odvzdušňovací šroub asi o dva závity a sešlápneme pedál brzdy. Kapalina je vytlačovaná z brzdové soustavy spolu s bublinkami vzduchu, které probublávají kapalinou v nádobce. Odvzdušňování v tomto místě je ukončeno tehdy, přestanou-li spolu s kapalinou vycházet i bublinky. V tomto případě dotáhneme odvzdušňovací šroub, sejmeme hadičku a tímtéž postupem provedeme odvzdušnění na brzdových válečcích (3) obou zadních kol. Je správné, abychom odvzdušňovací šroub dotáhli v okamžiku, kdy je pedál brzdy úplně sešlápnut. Při odvzdušňování musíme dbát na to, aby v nádržce byl stále dostatek kapaliny. Dále je třeba doporučit, aby sešlapování pedálu při odvzdušňování bylo rychlé a povolování pomalé.

Mimo netěsnosti a výskytu vzduchu v soustavě, se v provozu kapalinových brzd mohou ještě vyskytnout další závady, které je možno při údržbě traktoru buď odstranit, nebo pouze odhalit. Ve druhém případě může jít o závady. jejichž odstranění má provádět odborník (nezapadá tedy do náplně údržby, prováděné traktoristou). Brzdy např. při jízdě značně hřejí. Příčinou mohou být jednak pružiny stahující brzdové čelisti, nebo je to způsobeno hlavním válcem, u kterého se následkem znečištění nevrací píst do základní polohy. V některých případech se slabá pružina čelistí může projevit tím, že některé z kol špatně odbrzďuje. Právě tak může být v ojedinělých případech příčinou zaseknutý nebo pouze špatně se vracející pístek brzdového válečku. Odhalení poruchy není nikterak obtížné. Nedostatečný zpětný zdvih hlavního válce měřítkem naměřit nebo při určité zkušenosti odhadnout bez měření. Unavenou pružinu ohodnotíme rovněž snadno. Domnělé zaseknutý brzdový váleček demontujeme teprve tehdy, když jsme ostatní možné příčiny špatného vracení čelistí vyčerpali. Prasklou nebo unavenou pružinu může vyměnit traktorista. Demontáž a opravu hlavního válce a brzdových válečků by měl opravovat odborník. Pokud je hlavní brzdový válec opravován nebo z jakýchkoliv důvodů demontován , musí být při montáži bezpodmínečně zkontrolována, popř. nastavená požadovaná vůle 1mm, vyznačená na obr. 2a. Je to vůle mezi tlačným čepem (4) a pístem hlavního válce (5).

Postup při kontrole popř. nastavení je následující:

Nejdříve vyjmeme z vidlice (3) čep a tlačný čep s vidlicí (3) mírným tlakem zasuneme do sedla pístu (5) na doraz (obr. 2b). Pohybem tlačného čepu však nesmí dojít k přesunu pístu hlavního válce z jeho krajní naznačené polohy. Kontrolovaná a požadovaná vůle se nám nyní objeví v překrytí otvorů páky pedálu (1) a vidlice tlačného čepu. Pedál přitom nesmí být sešlápnut, musí být v základní poloze. Předepsanou vůli nastavíme změnou délky tlačného čepu s vidlicí. Zmenšená vůle se odstraní zkrácením, tzn. po uvolnění zajišťovací matice se tlačný čep o potřebný počet závitů zašroubuje do vidlice. Při vymezování nadměrné vůle se naopak tlačný čep z vidlice vyšroubovává. Řádným dotažením pojišťovací matice musíme nakonec zamezit samovolnému natáčení tlačného čepu.

U motorových vozidel s kapalinovými brzdami jsou v kolech zamontované pohybové elementy – brzdové válečky, které vyžadují občasné seřízení. Jde přitom v podstatě o vymezení nadměrné vůle vzniklé mezi bubnem a obložením čelistí vlivem opotřebení. U traktorů unifikované řady je použito v brzdových válečcích pístků speciální konstrukce, tzv. automatických čelistníků, které zmíněnou vůli samy automaticky vymezují. Seřizování tedy v tomto případě odpadá. Zbývá proto pouze, jak již bylo výše uvedeno, brzdové válečky při údržbě prohlížet a kontrolovat tak jejich činnost .

Údržba ruční brzdy

Ruční brzda je z místa řidiče ovládaná tahem, tvarově i konstrukčně uspořádaným jako u osobních automobilů. Soustavou pak se účinek přenáší obložením pásu na vnější plochu brzdového bubnu. Zajištění táhla se děje po jeho vytažením o 90°. Táhlo je zajištěno západkou. Opětným pootočením se táhlo vrátí automaticky do odbrzděné polohy.

Při správném seřízení ruční brzdy a tedy při její správné funkci se má již na třetím zubu západky projevit účinné brzdění. Nesprávné seřízená ruční brzda se v provozu projeví tak, že kola jsou zabrzděna buď malým účinkem nebo nestejně. Příčinou stejných projevů může však být kromě špatného seřízení i opotřebení obložení pásu ruční brzdy. V krajních případě může dojít k tomu, že táhlo ruční brzdy je zcela vytaženo z držáku a brzda je přesto málo účinná. Příčinu lze hledat opět v nesprávném vymezení vůle mezi obložením pásu a brzdovým bubnem vlivem špatného seřízení pásu, ovšem v mimořádných případech je třeba i zkrátit tyče ruční brzdy zašroubováním do vidlice. Zajišťovací matice tyčí musí být po seřízení řádně dotaženy.

Běžně se ruční brzda v rámci údržby seřizuje takto:

Nejprve sejmeme kryt bowdenu na boku skříně pod sloupkem ruční brzdy a táhlo ruční brzdy vytáhneme opatrně, až zapadne do třetího zubu západky. Při tomto povytažení táhla seřídíme napnutím brzdových pásů brzdy (obr. 3). Nejdříve povolíme zajišťovací matice šroubu (1) v otvoru (2) a druhou maticí brzdový pás zcela dotáhneme, až dolehne celou plochou na brzdový buben. Zajišťovací matici dotáhneme. Totéž provedeme i u druhového brzdového pásu ruční brzdy.

Následující uvolněním táhla ruční brzdy se uvolní oba pásy. Pak lze předpokládat, že pásy jsou na brzdových bubnech natolik volné, že během jízdy nedochází k jejich škodlivému zahřívání.

zdroj: Inž. Pavel Blažek, Vysoká škola zemědělská, fakulta mechanizace, Praha

Psalo se v roce 1964

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *