Zajímavosti

NAŠE NÁRODNÍ SÍLA – 1918

Význačná vlastnost našeho národa, která nás staví do popředí slovanských národů, a pro kterou nezůstáváme nikterak za jinými kulturními národy, jest opravdu touha po vzdělání a péče o řádnou výchovu mládeže. Kde nestačí ústavy veřejné, tam náš národ pomáhá soukromou obětavostí zřizovat školy i ústavy vychovávací. Naše Národní jednoty a zejména Ústav Matice Školská v Praze s ostatními. Maticemi jsou nejdůležitějšími orgány této naší snahy. I odměřuje se správně z rozkvětu škol matičních a z podpory, které poskytuje na vzdělání své mládeže. veliká a neúmorná síla našeho národa. Právě za války vykvetly z této tvůrčí národní energie nejkrásnější květy naší národní obětavosti. Co vykonali naši chrabří vojínové pro Ústřední Matici Školskou a českou školu, dovede posouditi jen ten, kdo uváží, že všecko matiční školství jest vydržováno jen z dobrovolných darů. Věrní Čechové na smrtelné posteli upínali poslední pohled mroucího svého oka na Ústřední Matici Školskou, na její školy, na její dítky, naznačujíce výmluvně, co pokládati jest za nejsvětější povinnosti každého českého člověka. Odkazy, ať větší, ať menší, ať od boháče, ať od nemajetného, jak osud statků nedělil, jsou vždy považovány s pravou a vroucí láskou. Není bez významu, že největší dary, ba celá jmění, věnovali Ústřední Matici Školské ti, kdož její činnost pozorovali z blízka, kdo poznali práci a význam matičních škol a kdo přemýšlel o národním životě.

Jaký význam podpora tato má, vychází najevo z toho, že i v německých časopisech přinášejí se stále zprávy o činnosti Ústřední Matice Školské. Také vláda podporuje vzdělání mládeže tím, že z odkazů, ve prospěch účelů školských a vyučovacích učiněných, tedy zejména z odkazů, učiněných Ústřední Matici Školské, dává vyměřovati pouze poplatek 2procentní.

Jen štědrými odkazy zesnulých dobrodinců a vytrvalou podporou členstva Ústřední Matice Školské bylo umožněno, že Matice splnila své velké povinnosti a to že i za dob válečných mohla poskytovati 16.000 českých dítek výchovu a vzdělání jazykem mateřským.

Podporujíce vytrvale Ústřední Matici Školskou, osvědčujeme nejjasněji, že vůle naše zachrániti každou českou duši českému národu a vzdělávati dítky českému všude jazykem mateřským jest neoblomnou a nepřemožitelnou!!

Psalo se v roce 1918

Zdroj: Zemědělský kalendář 1918

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *