Rozvoj motorismu v roce 1961 a v třetí pětiletce

CO PŘINESE MOTOTECHNA NA DOMÁCÍ TRH MOTOROVÝCH VOZIDEL

Dnešní možnost koupě automobilu

Každoročně stoupající příliv nových vozidel na náš trh se nezastaví ani v roce 1961. Svědčí o tom čísla, obsažená v plánu Mototechny na rok 1961. Zatím co  v roce 1960 prodala Mototechna našim občanům 28500 automobilů, má jich na rok 1961 v plánu 29500.

U jednostopých motorových vozidel bude přírůstek ještě větší. Mototechna jich letos prodá 132000, zatím co ještě v roce jich prodala 104500. Jsou to čísla jistě potěšitelná, uvážíme-li, že vedle Mototechny zásobuje domácí trh i prodejní síť vnitřního a družstevního obchodu.

Naše motoristy bude jistě zajímat, že z celkového počtu jednostopých motorových vozidel připadá cca 40% na klasické motocykly a skútry a 60% na Pionýry a mopedy. Motocyklové továrny přicházejí na trh s mnoha zlepšeními i zcela novými typy. Některé z nich, jako např. ČZ 125 ccm, typ 453, CZ 175, typ 450, skútr Čezeta 175 ccm, typ 502/00,  a moped Jawetta Sport již byly v prodeji na sklonku roku 1960, některé nové typy, z nichž jistě upoutá pozornost  ČZ 250 ccm a nákladní skútrová trojkolka CZ 175, přijdou na trh až v průběhu roku 1961. Hned po novém roce se započne s prodejem nového modelu Stadion S 22.

V letošním roce se již nebudeme setkávat s dosud populární společnou značkou  Jawa – CZ, neboť Závody 9. května označují své výrobky původní značkou Jawa a České závody motocyklové, které se u svých motocyklů vracejí k tradiční černé barvě  s bohatým chromem, budou je nadále označovat svou původní značkou ČZ.

 V zásobování domácího trhu osobními automobily nebude velkých změn. K vozidlům domácí výroby přibudou pro soukromé spotřebitele vozy Škoda 1201 station waggon a v závěru roku 1961 i Octavia Super kombi. O způsobu jejich prodeje není dosud rozhodnuto. Sortiment dovážených vozů bude obohacen dalším typem vozu Wartburg v provedení de-Luxe.

Ojetá motorová vozidla budou od 1.1.1961 na základě předložených žádostí. Na každé pololetí bude sestaven pořadník žadatelů, podle kterého komise přidělí vozy žadatelům. Koncem pětiletky počítáme s tím, že budeme, s ohledem že na dostatek nových motorových vozidel, plně krýt poptávku ojetých vozidel.

O vysoké životní úrovni našich pracujících svědí skutečnost, že přes stále stoupající počet prodaných osobních automobilů je i dnes kolem 60 tisíc občanů, kteří si uložili ve Státní spořitelně úsporný vklad na nákup nového osobního automobilů a dalších 300 000 čeká na dodávku vozu z volného trhu.

Srovnáme-li přehled o stavu úsporných vkladů na motorová vozidla, připočteme záznamy na volné osobní automobily, pak by mohl nezasvěcený občan dospět k závěru, že při uvedených ročních dodávkách budou čekací lhůty nejméně 2 léta. Vezmeme-li dále v úvahu plánovaný růst životní úrovně a skutečnost že občané, kteří vlastní byt, velmi rychle si pořídí televizi, pračku,  chladničku a fotografický aparát, čímž nákupy každé rodiny ke zpříjemnění života a zvýšení životní úrovně jsou téměř vyčerpány, dospějeme k tomu závěru, že každý z nich upře svůj zájem na dodávku motorového vozidla.

Podle této úvahy, odpovídají skutečnosti, by každý dospěl k závěru, že ve III. pětiletce  má málo vyhlídek na uspokojení svého přání, rozšířit řady motoristů. Uvedu proto několik stručných informací a osobních názorů k těmto problémům.

Jaká opatření se připravuji ve III. pětiletceČasto je slyšet hlasy,proč se vozy nevyrobí nebo nedovezou. Především odpovím na druhou část otázky. Dovoz je podmíněn dostatkem devis, které je možno opatřit vývozem našeho zboží. To znamená znamená snížit fondy zboží na vnitřním trhu, takto ušetřené zboží vyvézt a zajistit dovoz automobilů. Myslím že každý logicky uvažující člověk pochopí nemožnost takového řešení, zejména přihlédneme – li k tomu, že mnohé státy sledují proti nám diskriminační politiku, tj. znemožňují vývoz našeho zboží. Zbývá tedy jediné řešení, a to je zajistit dostatečnou výrobu osobních automobilů v naší republice. Rozhodnutím strany a vlády byla Automobilovým závodům v Mladé Boleslavi poskytnuta taková částka na výstavbu, aby do roku 1963 mohl být postaven moderní mechanizovaný – částečně automatizovaný závod, který bude vyrábět malé osobní vozy.Tím jsou vytvořeny základní podmínky pro krytí požadavků spotřebitelů, neboť vedle vlastní výroby kvalitních, světové technické úrovni odpovídajících vozu budou ještě osobní vozy dováženy nejméně v dnešních počtech.

Bylo již řečeno, že naše vozidla, vyráběna v závodech s mnohaletou tradicí, kterou nemá řada kapitalistických firem, jsou  a budou na úrovni světové  techniky. To znamená, že požadavky na dovoz jakýchkoliv vozů považuji často pouze za náladu kupujícího, směřující k tomu, abych měl něco jiného než mají ostatní. U dovážených vozidel mají spotřebitelé možnost srovnávat, že doma vyráběná vozidla nepokulhávají technicky ani vybavením za ostatními  vozidly. Nároky našeho spotřebitele jsou plně uspokojovány jak technicky, tak provozně.Lidový vůz nebo vozík?

Mnoho stránek tisku bylo popsáno úvahami o vozíku. Mnoho občanu píše na toto téma. Chci se proto několika slovy dotknou tohoto problému. Především je třeba si uvědomit že cena vozu odvisí ve značné míře od počtu vyráběných vozidel. K výrobě automobilů je zapotřebí mnoho prostorů, lisů, strojů, nářadí a přípravku, které stojí stovky miliónu korun. Vyrábí-li malý počet vozidel, pak se odpisy ve značných částkách započítávají do ceny výrobku. Vozík, vyráběný pro určitý okruh zákazníku, předpokládá výrobu menších sériích. Z toho důvodu by nebyl a nemohl být levný. Je třeba si uvědomit, že vozík musí mít motor, karosérii kola s pneumatikami  a ostatní výstroj jako normální automobil. Na čem může konstruktér  a výrobní závod ušetřit, když všechny tyto náležitosti má i malý osobní automobil?  Tím, že ušetří několika kilogramy plechu, kus potahové látky, či větrací okénko — tím vším se ušetří několik korun, v žádném případě tisíce. Nejdražší a nejpracnější  na voze je karoserie. Lisu je jedno, mačka – li malý nebo větší výlisek. Pracnost a náklady jsou stejné. Z uvedeného vyplývá, že řešením není vozík, ale malý vůz. Takový, který se vyrábí ve velkých sériích, tedy levně. Vůz, který je vybaven určitým pohodlím, odpovídajícím dnešní době a tomu, že vozidlo se kupuje na delší dobu, kdy občan vedle 4 osob chce ještě rychle a levně přepravovat i potřebné množství zavazadel. Tato cesta byla nastoupena ke spokojenosti všech našich občanů.

Náhradní díly, služby, garáže:

Spotřebitelé se zajímají o přísun náhradních dílu pro automobily  zahraniční výroby. Náhradní součástky pro dovážené automobily jsou zajišťovány dovozem ze zahraničí podle zkušeností s opotřebením jednotlivých dílu, u nových typů podle praxe s jinými podobnými typy vozidel.Počítá se s údržbou vozidel na dobu cca 10 roků a nejméně po tuto dobu budou součásti plánovitě zajišťovány. Občas se vyskytující úzké profity jsou způsobovány většinou neočekávanými konstrukčními změnami  nebo rychlejším opotřebením některých součástí, než bylo lze předpokládat. Takové nedostatky jsou podle možnosti jsou podle možnosti co nejrychleji odstraňovány.

Prodejní síť náhradních součástek pro dovážená vozidla je každoročně rozšiřována podle přibývajících značek a modelů, podle přírůstku těchto vozidel  v jednotlivých oblastech republiky  a s ohledem na to, aby nedocházelo k nehospodárnému roztříštění zásob. Úkolem Mototechny je vybudovat prodejny náhradních součástí pro dovážené automobily alespoň ve všech krajských městech. Zatím v roce 1961 je naplánováno další rozšíření prodejen a skladů náhradních dílu k automobilu Wartburg a Ifa F9.

Dodávky náhradních dílu pro domácí vozidla se zlepšily tak, že i tyto budou dodávány plynule do všech prodejen.  Potíže jsou u ministerstva chemického průmyslu a ministerstva hutního průmyslu. Jde zejména o pryžové zboží, kde nedostatky budou vyřešeny v roce 1963, kdy začne dodávat suroviny kaučukárna v Kralupech. Z hutních materiálů jsou potíže se spojovacím materiálem, pružinami  apod. Rovněž tyto nedostatky mají být vyřešeny do konce III. pětiletky. Lze tedy s určitostí počítat, že rokem 1964 by neměly být žádné nedostatky a potíže v zásobování v zásobování.

Každý majitel motorového vozidla touží po garáži.    Většina občanů se domnívá, že garáže budou vystaveny a situace celostátně vyřešena. Tyto neděje nutno bohužel zklamat. Problém garáží nebyl nikde dořešen. Za garáže slouží po celý rok vozovky a volná prostranství. Je třeba počítat i u nás  v převážné míře  s tímto způsobem garážování. To ovšem předpokládá zlepšit povrchovou úpravu vozidel ve výrobních závodech tak, aby uvedený způsob garážování vydržel lak i všechny chromované díly. Na úseku zkvalitnění, prohloubení a zlepšení služeb ve III. pětiletce nás čeká mnoho úkolů. Především se staráme o výuku a výchovu vlastního dorostu, který bude ve všech směrech odborně na výši. Současně u celé řady pracovníku dále prohlubujeme jejich odborné, ekonomické i provozní znalosti.  Ke školení používáme výrobních závodů i odborníků ze zahraničí. Otázka služeb bude do značné míry vyřešena již tím, začnou -li všichni pracovníci konat vzorně své povinnosti. Proto klademe tak velký důraz na zajištění shora uvedených problémů. Zásadně se zaměřujeme na dořešení těchto problémů:

 1. dobudovat dostatečné a kvalitní sítě prodejen
 2. zajištění sortimentu na prodejnách se zvláštním zřetelem na potřebu údržby a oprav motorových vozidel, které si dělají držitelé vozidel sami
 3. normalizaci sortimentu na prodejnách typizaci prodejen, a to jak ve vztahu k potřebám běžných oprav a údržby socialistického sektoru, tak i  ve vhodné kombinaci k potřebám obyvatelstva
 4. zajištění vhodné prodejní doby na prodejnách
 5. zajištění rychlého přísunu materiálu na prodejny postupným směnných provozů v krajských skladech
 6. zajištění technických prodejních pomůcek jako součásti poradenské služby
 7. zajištění zásilkové služby, podle písemně došlých objednávek a zvláště pak u vyběhlých typů, jež sou soustřeďovány
 8. dobudování sítě opraven pro jednostopá motorová vozidla
 9. stanovení pevných cen  za opravy  a servisní úkony
 10. vybudování prodejních servisu  k zajištění vysoké kultury prodeje osobních automobilů a a všech jednostopých vozidel obyvatelstvu
 11. vybudování pojízdných servisů a pojízdných prodejen  k zajištění služeb obyvatelstvu při různých příležitostech
 12. zajištění sítě záručních opraven pro jednostopá motorová vozidla a z titulu garanta i pro dovážené osobní automobily, dodávané obyvatelstvu.

Obraz skutečného i plánovaného tuzemského odbytu motorových vozidel ještě podstatně doplňuje distribuce jednostopých motorových vozidel sítí obchodu  se spotřebním zbožím. V roce 1960 bylo prodáno  asi 20000 motocyklů  a 30000 mopedů. V roce 1961 plánuje obchod se spotřebním zbožím odbyt asi 22000 motocyklů a asi 55000 mopedů. Pracovníci obchodu správně předpokládají že nově zavedené „oprávnění  k řízení ” mopedů a malých motocyklů nikterak nezpomalí rychlí vzrůst jejich obliby a naopak že se projeví výsledky dalšího technického zlepšování obou našich značek. 

Zdroj: n.p. Mototechna

 

Hodnocení
Sdílením pomůžeš šířit pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.